Snažni od početka

Tim CIP-Centra za interaktivnu pedagogiju kreirao je Program za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA – DAM LEN PHAKA namenjen porodicama romske nacionalne manjine koje žive u uslovima koji nisu u dovoljnoj meri podsticajni za razvoj i učenje dece. Nakon uspešne primene i nalaza spoljne evaluacije, kreirali smo još dva programa, inspirisana i zasnovana na resursima ovog prvog, a koji se mogu sprovesti sa svim porodicama.

Serijal SNAŽNI OD POČETKA obuhvata (za sada) tri programa: u aktivnosti dva programa neposredno se uključuju i deca i roditelji. Treći program se realizuje direktno samo sa roditeljima a deca su posredno korisnici kroz unapređene kompetencije odraslih i korišćenje materijala za porodice.

 

Program za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA – DAM LEN PHAKA

Program za porodice SNAŽNI OD POČETKA – DAJMO IM KRILA

Program za roditelje SNAŽNI OD POČETKA – DAJMO IM KRILA

 

Program za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA – DAM LEN PHAKA

 

Podrška romskoj porodici i zajednici da se osnaže i daju deci krila da polete kako bi se jednog dana vinula iz porodičnog gnezda dovoljno osnažena da budu ravnopravna sa vršnjacima.

 

Program je kreiran i pilotiran uz podršku Programa za rani razvoj Open Society Foundations u periodu 2013-2018.

Cilj programa je da doprinese unapređivanju uslova za odrastanje, razvoj i dobrobit dece predškolskog uzrasta (od rođenja do sedme godine) iz osetljivih grupa.

 

display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;

Program nudi sadržaje i metodologiju potrebne za kvalitetan, strukturiran i efektivan rad sa porodicom, decom i romskom zajednicom. 

Podstiče decu i roditelje da se lično osnaže, razvijaju kompetencije i unapređuju svoje odnose.

 

Kreirali smo obiman sadržaj i metodologiju koji odgovaraju na potrebe siromašnih porodica iz romske zajednice, polaze od iskustva dece i odraslih, uvažavaju uslove života, uz poštovanje jezika i kulture.

Roditelji se osnažuju za stvaranje bezbednog i podsticajnog porodičnog okruženja, pozitivno roditeljstvo, podršku zdravlju, razvoju i obrazovanju dece, zastupanju i praktikovanju prava deteta. Deca imaju priliku da se druže, stiču znanja, razvijaju veštine i kreativno se izražavaju.

Principi na kojima je program zasnovan su:

 • dobrovoljnost učešća;

 • poštovanje prava deteta i ljudskih prava;

 • delovanje u najboljem interesu dece i odraslih;

 • participacija učesnika;

 • zasnovanost na iskustvu i snagama; uvažavanje ličnih, porodičnih, kulturnih, religijskih i drugih različitosti;

 • inkluzivan, nediskriminatoran pristup;

 • uvažavanje ličnih granica učesnika.

 

Program ima četiri tematske celine (modula) koje se ostvaruju putem radionica i kućnih poseta. Optimalno trajanje programa ako se u celini realizuje je 18 meseci.

 

 

 

 

 

Programske aktivnosti:

 • Radionice za roditelje, decu i zajedničke za decu i odrasle, su psihosocijalnog, edukativnog, stvaralačkog, zabavnog i rekreativnog karaktera. Aktivnosti, metode i oblici rada su raznovrsni i odgovaraju na potrebe učesnika različitog uzrasta, stila učenja, znanja, interesovanja, iskustva. Za svaku radionicu definisani su ciljevi u formi ishoda za učesnike, scenario sa aktivnostima, preporuke za pripremu i preporučena literatura. Veći broj tema je obrađen i za decu i za odrasle, kako bi se podstakla razmena u porodici i primena novih modela ponašanja.

 • Kućna poseta je forma rada sa porodicama koje imaju decu uzrasta do godinu dana. Cilj je da se roditelji osnaže za negu, vaspitanje i podsticaj razvoja novorođenčeta i odojčeta u svom porodičnom okruženju, na način i u vreme koje njima odgovara.

 • Aktivnosti u zajednici/naselju imaju za cilj da doprinesu razvoju osećaja pripadnosti i bliskosti svih članova, podstaknu njihovo zajedničko delovanje za najmlađe, i oplemene svakodnevicu ljudi koji teško žive.

 • Aktivnosti kod kuće: Radionice i kućne posete završavaju se predlozima za roditelje šta da čine između dva susreta, čime se podstiče integracija novih saznanja u svakodnevne životne aktivnosti.

Realizatori

Program mogu da sprovode udruženja ili organizacije koja imaju iskustva u radu sa decom, porodicom i zajednicom, poznaju njihove potrebe i uslove života, sarađuju sa institucijama i imaju ugled u svojoj sredini.

Obuku facilitatora za primenu programa sprovodi CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju. Sadržaji i trajanje edukacije se prilagođavaju znanju i iskustvu facilitatora, a tokom realizacije programa pruža se supervizijska podrška na terenu i na daljinu.

 

Programski materijali za facilitatore

 • Scenarija za radionice i kućne posete sa prilozima kao što su kartice, PPT, lifleti, posteri.

 • Vodič za facilitatore sadrži preporuke za vođenje radionica i sprovođenje programa, stručne priloge i scenarija za radionice i kućne posete.

 • Foto i video materijal: 73 video klipa, 2 filma o realizaciji celine programa (na srpskom i engleskom jeziku), film o radionici sa decom (na srpskom jeziku), film o kućnoj poseti (na srpskom jeziku), film u kome mame i bake pričaju o svom detinjstvu (na srpskom i engleskom jeziku) i fotografije koje ilustruju realizaciju celine i segmenata programa.

Materijali za porodične aktivnosti: Knjiga o nama i Igre za celu porodicu. Materijali su dostupni na srpskom, mađarskom, slovačkom i persijskom jeziku.

Materijali za promociju romske kulture: Romske priče za decu i Verovanja i običaji kod Roma.

 

Realizacija programa i evaluacija efekata

Program je realizovan sa 697 porodica u saradnji sa romskim udruženjima, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Pilotiran je sa 237 porodica u okviru projekta „Snažni od početka – romska deca, porodice i zajednica – unapređenje roditeljskih veština i kućnog okruženja za razvoj i učenje”. Realizovan je u saradnji sa: Obrazovno kulturnom zajednicom Roma „Romanipen“, Edukativnim centrom Roma, Udruženjem građana Roma „Ponos“ i Dečijim centrom „Mali princ“, uz podršku Open Society Foundations (2013-2015). Spoljna evaluacija efekata realizacije programa pokazala je pozitivne efekte i preporučila ga za dalju primenu.

U okviru Inicijative za podršku razvoju i učenju dece ranog uzrasta iz romske nacionalne manjine u Srbiji” program je proširen, adaptiran i realizovan sa 460 porodica. Realizovan je u partnerstvu sa Obrazovno kulturnom zajednicom Roma „Romanipen“, uz podršku Open Society Foundations i Fondacijom za otvoreno društvo Srbija; u saradnji sa organizacijama: Romski ženski centar „Bibija”, Romska inicijativa mladih ,,Gypsy soul“, Društvo „Rom“ Valjevo, Romski kulturni centar-Vranjska Banja, Ženska romska inicijativa, „Arka“ Lebane, Udruženje „Romsko srce“, Udruženje za prosperitet Roma, Udruženje građana „Ternipe“, Društvo Rom” Kostolac, Centar za razvoj romske zajednice „Amaro drom“, Udruženje Roma intelektualaca, Centar za integraciju Roma (2016-2018).

Evaluaciju programa sproveli su Results for Development Institute (R4D), Deep Dive i tim Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. 174 parova dete-roditelj iz programske i 200 parova iz kontrolne grupe učestvovalo je u sve tri faze evaluacije. Svaki ciklus evaluacije obuhvatio je upitnik za roditelje razvijen na osnovu IDELA (Save the Children’s International Developmental Early Learning Assessment) i MICS upitnika za roditelje, a sa decom uzrasta 3,5-6,5 godina primenjen je adaptirani IDELA instrument. Najznačajniji nalazi spoljne evaluacije ove proširene verzije programa su:

 • Utvrđena je statistički značajna pozitivna korelacija između učešća u programu i socio-emocionalnog razvoja i pripremljenosti dece za školu.

 • Roditelji koji su učestvovali u programu imaju više poverenja u svoje kompetencije, primenjuju više aktivnosti kojima se podstiče razvoj deteta i primenjuju manje stroge disciplinske mere u odnosu na roditelje iz grupe za poređenje.

 

 

Više informacija o programu, njegovom sprovođenju i evaluaciji efekata možete naći u sledećim materijalima:

Brošura „Program za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA - DAM LEN PHAKA

https://drive.google.com/file/d/16W8yzIkFHfN6wFYwhtBnOEVIDmbrQNLl/view?usp=sharing 

 

Infografik „Opis i rezultati, Inicijativa za podršku razvoju i učenju romske dece ranog uzrasta u Srbiji“

https://drive.google.com/file/d/1x7ygTlTUScEcdLF_0g1OYGZkkRe5ap-F/view?usp=sharing 


Infografik o „Programu za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA-DAM LEN PHAKA“

https://drive.google.com/file/d/10HTyfTnPggBHlVmXawYYFJjnIxBPKxty/view?usp=sharing

 

 

Program za porodice SNAŽNI OD POČETKA – DAJMO IM KRILA

Program je kreirao je tim CIP-Centra za interaktivnu pedagogiju uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Namenjen je porodicama sa decom uzrasta od tri do šest godina.

Program obuhvata teme u okviru četiri modula: Očuvanje zdravlja i bezbednosti dece i porodice. Razvoj potencijala dece kroz igru, učenje i interakciju sa vršnjacima i odraslima. Lično osnaživanje dece i roditelja. Vaspitanje uz podršku i primenu pravila umesto kažnjavanja.

Program obuhvata po 16 radionica namenjenih deci i roditeljima i četiri zajedničke radionice za decu i porodice. Radionice se realizuju sa decom i roditeljima.

Program realizuju vaspitači iz predškolskih ustanova nakon edukacije.

 

 

Program za roditelje SNAŽNI OD POČETKA – DAJMO IM KRILA

Program je kreirao tim CIP-Centra za interaktivnu pedagogiju uz podršku Svetske Banke i Fondacije za otvoreno društvo, 2020-2021.

Cilj Programa je podrška razvoju roditeljskih veština i unapređivanju uslova za dobrobit dece uzrasta od dve do šest godina, a posebno dece iz osetljivih grupa.

Program je namenjen roditeljima/starateljima dece uzrasta od 2 do 6 godina. U aktivnosti se direktno uključuju jedan ili oba roditelja/staratelja, a podstiču se razmena i zajedničke aktivnosti svih članova porodice. Posebno se ohrabruju očevi i drugi muški članovi porodica da se uključe u program direktno ili indirektno.

Principi na kojima je Program zasnovan su: dobrovoljnost učešća; poštovanje prava deteta i ljudskih prava; delovanje u najboljem interesu dece i odraslih, participacija učesnika; zasnovanost na iskustvu i snagama roditelja; uvažavanje ličnih, porodičnih, kulturnih, religijskih i drugih različitosti; inkluzivan, nediskriminatoran pristup; uvažavanje ličnih granica učesnika.

Struktura Programa

Program obuhvata 16 radionica. Za svaku radionicu dati su ciljevi u formi ishoda za učesnike, scenario sa aktivnostima, preporuke za pripremu i preporučena literatura. Scenario je definisan ali i fleksibilan – može da se prilagodi konkretnoj grupi.

  

 

 

 

 

   

Način realizacije

U skladu sa potrebama i mogućnostima porodica, radionice se mogu realizovati uživo ili na daljinu. Za svaku radionicu pripremljeni su scenariji za izvođenje uživo i na daljinu, kao i vodiči za facilitaciju programa uživo ili na daljinu.

Preporučena dinamika je da se tokom jedne nedelje realizuje jedna radionica. Preporučeno je da se realizuje osam radionica tokom dva meseca jer se time postiže potrebni kontinuitet i roditeljima se pruža mogućnost da praktikuju stečena znanja.

U skladu sa potrebama porodica i mogućnostima za realizaciju Programa

 • mogu se izabrati osam radionica koje se implementiraju tokom dva meseca

 • može se implementirati ceo Program u trajanju od četiri meseca

 • može se implementirati ceo Program iz dva dela, sa pauzom između prvih osam i drugih osam radionica

Realizatori

Program realizuje predškolska ustanova kao različit kratki program za porodice. Program realizuju vaspitači i drugi stručnjaci, nakon edukacije na dve posebno dizajnirane obuke (uživo ili na daljinu ili kombinovano).

Koraci u pripremi, realizaciji i zaokruživanju Programa

 • Pripremne aktivnosti počinju kontaktom sa porodicama, deljenjem lifleta (liflet je dizajniran i dopunjava se informacijama za svaku sredinu), pojašnjavanjem zainteresovanim porodicama sadržaja i načina rada, materijala koji će dobiti, dobiti za njih i dete od učešća u Programu.

 • Audio/video poziv ili telefonski razgovor svakom zainteresovanom porodicom sa ciljem da se porodici pojasni Program i način rada.

 • Formiranje grupa - grupa uključuje od 10 do 15 porodica kada se Program realizuje uživo, odnosno šest do osam porodica kada se Program realizuje na daljinu.

 • Uvodni sastanak ili čet sa međusobnim upoznavanjem roditelja i dogovorima oko jezika koji se koristi, termina, načina rada kada se radi na daljinu i sl.

 • Podela programskih materijala porodicama; redovno podsticanje za njihovo korišćenje

 • Realizacija Programa uživo ili na daljinu I redovno dokumentivanje

 • Zaokruživanje Programa na završnom sastanku ili četu; Podela potvrda o učešću

 • Samoevaluacija i evaluacije od strane učesnika Programa

 

Podrška realizatorima Programa

Predškolska ustanova treba da okupi tim koji planira i podržava realizaciju Programa, i imenuje koordinatora.

Radi obezbeđivanja kvaliteta implementacije Programa i podrške za rešavanje izazova koji se mogu javiti, potrebno je obezbediti mentorsku podršku (na daljinu ili uživo ili kombinovano). Mentori su stručnjaci za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, edukovani za Program i mentorski rad.

Povezivanje (uživo i na daljinu) praktičara i ustanova koje realizuju Program, u cilju razmene i horizontalnog učenja, značajno može doprineti kvalitetu i efikasnosti sprovođenja Programa.

 

Materijali za realizatore programa

 

 

 

Na ovom linku pogledajte primer scenarija za realizaciju radionice uživo i radionice na daljinu: https://www.youtube.com/watch?v=U3y_ecB9Jzk

 

 

Materijali za porodice

Materijali za porodice su isti bez obzira da li se Program realizuje na daljinu ili uživo.

Preporučuje se da se porodicama dostave svi materijali, ukoliko to nije moguće, obezbediti im bar neke od njih. Za porodice iz osetljivih grupa poželjno je obezbediti pakte koji sadrži slikovnice, sveske i pribor za pisanje i crtanje za decu.

Razvijeni su sledeći programski materijali za porodice:

 • Brošura za roditelje učesnike Programa (štampana ili u elektronskom formatu)

 • Knjiga o nama, radna sveska (štampana)

 • Igre za celu porodicu – set kartica sa igrama (štampana)

 • Porodične igre - set ideja za porodične aktivnosti (štampana ili u elektronskom formatu)

 • Dnevnik porodičnih igara (štampana ili u elektronskom formatu)

 • Zahvalnica za učešće u programu (štampana)

 

RAZVOJ I REALIZACIJA PROGRAMA UZ PODRŠKU FONDACIJE ZA OTVORENO DRUŠTVO I SVETSKE BANKE (2020-2021)

Kreiranje programskih resursa i implementaciju programa podržavaju Fondacija za otvoreno društvo (projekat „Osnaživanje roditelja da unaprede uslove za dobrobit dece uzrasta od 3 do 5,5 godina, sa fokusom na porodice iz osetljivih grupa“) i Svetska Banka (projekat „Impakt evaluacija programa za roditelje u Srbiji“), tokom 2020 – 2021.

 

Ciljevi realizacije ova dva projekta koji se objedinjene realizuju su:

 1. Unapređivanja uslova za odrastanje, razvoj i dobrobit dece predškolskog uzrasta, posebno dece iz osetjljivih grupa koja ne pohađaju programe predškolske ustanove, primenom Programa za roditelje SNAŽNI OD POČETKA – DAJMO IM KRILA

 2. Unapređivanje stručnih kapaciteta predškolskih ustanova za primenu programa, saradnju sa porodicama, unapređivanje digitalnih kompetencija i sl.

Da bi se ostvarili ciljevi za porodice i predškolske ustanove, ovim projektom se podržava razvoj programskih resursa za primenu Programa na daljinu i realizuje spoljna evaluacija sa preporukama za dalju primenu.

Projekat realizujemo u saradnji sa 22 PU: PU „Čika Jova Zmaj", Smederevska Palanka; PU „Detinjstvo”, Žabalj; PU „Đurdjevdan” i PU „Nada Naumović", Kragujevac; PU „Milica Nožica", Valjevo; PU „Naše dete”, Vranje; PU „Ljubica Vrebalov“, Požarevac; PU „Kolibri“, Bač; PU „Labud Pejović”, Bečej; PU „Poletarac“, Svrljig; PU „Dečja radost“, Pančevo; PU „Maslačak“, Sjenica; PU „Pčelica“, Niš; PU „Poletarac“, Odžaci; PU „Pčelica”, Apatin; PU „Boško Buha“, Beograd; PU „Marija Munćan”, Majdanpek; PU „Naša radost”, Smederevo; PU „Dečje carstvo”, Velika Plana; PU „Rakita Kotarov-Vuka”, Lazarevac; PU „Milka Dimanić”, Vlasotince; PU „Majski cvet“ Veliko Gradište.

Saradnja obuhvata sledeće grupe aktivnosti:

PU implementira Program sa porodicama dece uzrasta od dve do šest godina iz osetljivih grupa. U aktivnosti se direktno uključuju jedan ili oba roditelja/staratelja, a podstiču se razmena i zajedničke aktivnosti svih članova porodice. Posebno se ohrabruju očevi da se uključe u što većoj meri.

CIP Centar obezbeđuje

 • obuku za Program

 • mentorsku podršku tokom realizacije

 • druge obuke za unapređivanje kompetencija vaspitača

 • materijal za facilitatore i porodice

 

Planirano je da se Program implementira sa oko 1400 porodica iz osetljivih grupa.

Zbog potrebe organizovanja spoljne evaluacije zainteresovane porodice su razvrstane prema definisanim kriterijumima u dve grupe „programsku“ i „kontrolnu“. Tokom prve faze u periodu oktobar 2020-juni 2021 Program se realizuje sa 732 porodice iz „programske“ grupe. Nakon sprovođenja evaluacije u periodu juli-septembarm Program će se realizovati sa porodicama iz „“ grupe.

Sa porodicama iz „programske grupe“ realizovan je isti paket radionica zbog potrebe evaluacije, dok će se sa porodicama u drugoj fazi realizovati paket od osam radionica po izboru predškolskih ustanova (od 16 ponuđenih).