Obuke

Osmišljavamo i organizujemo seminare koji se realizuju uživo i na daljinu, video obuke, onlajn kurseve, vebinare, stručne skupove kao što su konferencije i okrugli stolovi. Podržavamo horizontalno učenje unutar i između ustanova. Obezbeđujemo mentorsku i supervizijsku podršku. 

Učesnici naših obuka u najvećem broju su zaposleni u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog vaspitanja i obrazovanja. Obuke kreiramo i prema potrebama zaposlenih u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, lokalnim upravama, i drugim organizacijama, i udruženjima. 

O kvalitetu naših obuka govore ocene kojima ih učesnici ocenjuju - od 3,7 do 4 (od 4 maksimalno).

Veliki broj naših obuka za zaposlene u obrazovanju je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja ili ministra prosvete, a za obuke zdravstvenih radnika u saradnji sa zdravstvenim ustanovama obezbeđena je akreditacija od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Za ostale obuke izdaje se potvrda CIP Centra.

Obuke su zasnovane na najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti na koju se odnose, principima učenja odraslih i dece i celoživotnom učenju, nediskriminaciji, participaciji i poštovanju prava deteta,  ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, i promovišu primere inspirativne prakse. 

Unosimo inovacije u programskom i organizacionom smislu, tražeći načine kako da najbolje odgovorimo na potrebe stručnog usavršavanja na daljinu, kombinovanog sa aktivnim učešćem i razmenom između praktičara. Pored onlajn kurseva koji se realizuju preko Mudl platforme, prilaogodili smo postojeće seminare za realizaciju putem interneta, uz pomoć različitih platformi za konferencije i neposrednu razmenu između učesnika, i kreirali nove.

Pri kreiranju i realizaciji obuka vodimo računa o internim standardima kvaliteta. Autori i voditelji obuka su stručnjaci i praktičari sa iskustvom i ugledom u svojoj profesiji koji voditeljske veštine razvijaju uz podršku CIP Centra. 

  • Oblici rada: u velikoj i maloj grupi, u parovima i individualno.
  • Vrste aktivnosti: teorijsko objašnjenje ključnih koncepata, rešavanje problema, razmena ideja i iskustava, analiza stanja, analiza sopstvenog ličnog i profesionalnog iskustva, planiranje, mapiranje, učenje, razmišljanje i tumačenje, proučavanje dokumenata, diskusija, primena znanja u simuliranim situacijama, kombinovanje neposredne obuke i obuke na daljinu.
  • Tehnike: “moždana oluja“ (brainstorming), diskusija, razvrstavanje, klasifikovanje, primena različitih tehnika analaiza (SWOT, GAP, jačina polja),  stanice, matične i eskpertske grupe, PoverPoint i poster prezentacije, , rešavanje problema. ,.

 Sadržaji obuka podstiču razvoj profesionalnih kapaciteta i primenljivi su u neposrednom radu, a podržavaju i lični rast. Nova znanja i veštine razvijaju se tokom raznovrsnih aktivnosti i međusobne interakcije učesnika, uz uvažavanje njihovog prethodnog iskustva i znanja. 

Voditelji obuka kreiraju radnu ali opuštenu atmosferu, u kojoj učesnici, u saradnji i uz puno međusobno uvažavanje, unapređuju sopstvena profesionalna znanja. 

Značajni rezultati:

  • Podržavamo razvoj onlajn zajednice učenja zaposlenih u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u saradnji sa UNICEF i MPNTR. 
  • Osmislili smo i kreirali video obuke kao novi pristup koji kombinuje video materijal, samorefleksiju i horizontalnu razmenu, u saradnji sa UNICEF i MPNTR. 
  • Kreirali i realizovali obuku savetnika i inspektora za podršku školama u primeni pravilnika o postupanju i sprečavanju diskriminacije, u saradnji sa GIZ i MPNTR.
  • Kreirali obuku za direktore PU, neposredno i putem interneta u saradnji sa GIZ i MPNTR nije GIZ, svetska banka… 
  • Pripremili smo 64 onlajn kurseva na kojim je učestvovalo 3327 nastavnika koji predaju šest predmeta na osam jezika nacionalnih manjina, u saradnji sa nastavnicima, nacionalnim savetima nacionalnih manjina i MPNTR.
  • Veliki broj obuka pedagoških asistenata, tri u okviru njihovog obaveznog sistema edukacije.
  • Obuka multiresornih timova u pedeset jedinica lokalne samouprave za i mentorska podrška za kreiranje strategije razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Programi obuka zaposlenih u douniverzitetskom obrazovanju akreditovani za školsku 2018/19, 2019/20, 2020/21 i 2021/22. godinu:

CIP Centar je razvio i sprovodi i veliki broj obuka za koje izdaje svoje potvrde koje zaposlenima u obrazovanju donose bodove za interno stručno usavršavanje.