PROGRAMI I PODRŠKA PORODICAMA

Odgovarajući na potrebe dece i roditelja za edukacijom, osnaživanjem i psihosocijalnom podrškom razvili smo programe i realizovali aktivnosti kojima se porodice podržavaju.

Pod roditeljima mislimo na sve odrasle koji podižu decu - biološke roditelje, staratelje i hranitelje.

Kreirali smo programe koji su namenjeni porodicama sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao i programe koji su namenjeni porodicama iz osetljivih grupa, kao što su – siromašne porodice iz romske nacionalne manjine i porodice izbeglica i migranata.

Programe za porodice razvijamo u saradnji sa donatorima kao što su Fondacija za otvoreno društvo, Save the Children, Pestaloci fondacija.

Obučavamo i mentorski podržavamo vaspitače, nastavnike, stručne saradnike i pedagoške asistente koji realizuju naše programe u okviru obrazovnih ustanova, kao i aktiviste koji ih sprovode preko udruženja.

Naši program se mogu realizovati uživo putem radionica i na daljinu.

Programi za porodice su zaokružene celine sa jasno definisanim ciljevima, principima, načinom primene.

Programi obuhvataju

 • scenarija za radionice (uživo ili na daljinu)

 • vodiče za realizatore programa

 • obuke i mentorsku podršku za realizatore programa

 • materijale za porodice

 

Programi za porodice sa decom predškolskog uzrasta

Program za porodice sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta (6-12 godina)

Programi za porodice sa decom osnovnoškolskog uzrasta

 

PROGRAMI ZA PORODICE SA DECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA:

 

Program za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA – DAM LEN PHAKA

Program za roditelje SNAŽNI OD POČETKA – DAJMO IM KRILA

Program za porodice SNAŽNI OD POČETKA – DAJMO IM KRILA

Pogledajte prikaz ovih programa na linku

 

 

Sigurna igra, rekreacija i psihosocijalna podrška deci i porodicama ugroženim poplavama

Projekat je realizovan u saradnji sa UNICEF, 2014. godine kao odgovor na potrebe dece predškolskog uzrasta iz porodica smeštenih u kolektivne centre u Beogradu zbog ugroženosti poplavama.

Osnovani su i opremljeni Dečji kutci u kolektivnim centrima u Beogradu u kojima su volonteri realizovali aktivnosti sa decom, roditeljima i mladima. Obuhvaćeno je oko 700 dece u centrima i oko 400 dece na akcijama na trgovima u Obrenovcu i Lazarevcu. Obezbeđeni su paketići za oko 400 dece sa igračkama i slikovnicama. Osnaživano je oko 160 volontera i supervizora putem obuka, mentorskog rada i supervizijskih poseta koji su se uključili u pružanje podrške.

Kreiran je Vodič za podršku deci i porodici u krizi.

 

Vrtić prilagodljiv potrebama lokalne zajednice

Ovaj program smo osmislili i realizovali u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo i romskim udruženjima u dva romska naselja u Beogradu za vreme NATO bombardovanja. Aktivnosti sa decom planirali su i realizovali vaspitači i roditelji nakon obuke, koji su izrađivali i didaktički materijal.

 

 

PROGRAM ZA PORODICE SA DECOM PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA (6-12 GODINA)

 

RODITELJSTVO U POKRETU - Program psihosocijalne podrške porodicama sa decom školskog uzrasta, u situacijama migracije i izbeglištva

PPT

Ovaj program je kreirao tim CIP-Centra za interaktivnu pedagogiju 2017. godine uz podršku Save the Children International (SCI). Razvijen je kao odgovor na potrebe migrantskih porodica koje su prepoznali sami roditelji, nastavnici i aktivisti koji sa njima rade u okviru kvalitativnog istraživanja „Sigurno i podržavajuće osnovnoškolsko okruženje za učenike izbeglice/tražioce azila“. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Inkluzija dece i roditelja u situaciji izbeglištva i migracije – procena potreba i podrška roditeljima“.

Program je inspirisan „Programom za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA – DAM LEH PHAKA“.

Namenjen porodicama sa decom starijeg predškolskog i mlađeg osnovnoškolskog uzrasta.

Podsticaj za ovaj program je uverenje da samo osnažene porodice mogu da štite prava svoje dece i obezbede uslove za njihov razvoj i učenje i „na putu“, dok je sa druge strane usmerenost na dobrobit dece najjači motivacioni pokretač roditelja da se aktivno nose sa izazovima i ne posustanu.

Cilj Programa je da podrži roditelje da u situaciji migracije/izbeglištva obezbeđuju uslove za dobrobit, rezilijentnost i obrazovanje dece uzrasta od 6 do 12 godina. Program objedinjuje psihosocijalnu podršku, edukaciju i zabavu; podstiče porodičnu koheziju i interkulturnu razmenu.

Program obuhvata 17 radionica sa roditeljima i devet porodičnih radionica.

Program odgovara na potrebe porodica u pokretu, tako što:

 • Podržava roditelje da se lično osnaže i nauče kako da rukovode svojim stresom; prepoznaju i jačaju svoje lične i porodične snage.

 • Podstiče razvijanje kompetencija roditelja kako bi što bolje odgovorili na potrebe svoje dece.

 • Podržava roditelje i decu (i druge članove porodice) da održe i učvrste povezanost i konstruktivno provode slobodno vreme.

 • Podstiče decu i odrasle da bolje razumeju sličnosti i razlike kulturnih obrazaca svoje i drugih porodica, i sredine u kojoj borave, uvažavaju različitosti i vrednuju interkulturnu razmenu.

Programski materijali

 • Program obuhvata: 16 scenarija za radionice sa roditeljima, grupisane u četiri celine: dnevne rutine, zaštita zdravlja i bezbednost dece; psihosocijalna podrška roditeljima i deci; pozitivna disciplina; školovanje i celoživotno učenje; 9 scenarija za porodične radionice.

 • Kreirana je obuka facilitatora i mentora

 • Kreiran je Vodič

 • Pripremljen je vodič koji sadrži stručne tekstove, preporuke za organizovanje programa i facilitaciju radionica.

 • Za porodice su kreirane KARTICE ZA PONETI - igre i aktivnostima za porodice u pokretu i POM Beleške za poneti – kratak podsetnik sa radionica.

Vodič za facilitaciju i materijali za porodice prevedeni su na engleski, arapski i persijski jezik.

 

Implementacija programa i evaluacija efekata

Program je 2019. godine pilotiran i zatim primenjen sa porodicama smeštenim u prihvatnom centru u Vranju i centru za azil u Bogovađi. Program su sa 27 porodica realizovali facilitatori i kulturni medijatori zaposleni u partnerskim organizacijama Centar za integraciju mladih i Grupa 484, u okviru postojećih prostora (Child Friendly Space). Učesnici su bili 35 roditelja i drugih članova porodice i 21 dete, a uključilo se i nekoliko drugih zainteresovanih odraslih iz centara.

Izvod iz spoljne evakuacije: „Nalazi potvrđuju da se kroz Program ostvaruju svi planirani aspekti uticaja: od podrške u prevazilaženju tegobnih iskustva, preko osnaživanja za konstruktivan pristup izazovima i aktivnog delovanja u sopstvenom polju uticaja, do podrške u prilagođavanju promenama i pripreme za ono što ih očekuje u budućnosti. Program omogućuje roditeljima da preispitaju svoje stavove i uverenja u odnosu na vaspitanje i obrazovanje dece, razmene iskustva sa drugim roditeljima, kako bi bolje razumeli svoje dete i njegova prava i što bolje odgovorili na njegove potrebe. Roditelji kroz Program imaju mogućnost da razviju vaspitne strategije kroz koje deci mogu da pružaju sigurnost, pomognu da očuvaju zdravlje i bezbednost, prevaziđu stres i razvijaju rezilijentnost, podrže njihovo učenje i školovanje sa puno topline i ljubavi. Konstruktivno provodeći slobodno vreme kroz druženje i zabavu tokom radionica učesnici bolje razumeju sličnosti i razlike kulturnih obrazaca svoje i drugih porodica, i sredine u kojoj borave, uvažavaju različitosti i vrednuju interkulturnu razmenu”.

U 2021. godini Program se realizuje u centrima u Bosni i Hercegovini.

 

PROGRAMI ZA PORODICE SA DECOM OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA

 

Program za roditelje Školovanjem za bolju budućnost

Program za roditelje ZAJEDNO ZA OBRAZOVANJE

Program za rad sa porodicama dece osnovnoškolskog uzrasta iz ranjivih grupa

 

Program za roditelje Školovanjem za bolju budućnost

Program je kreirao je tim CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju (2020), u okviru Projekta Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje, koji realizuje u saradnji sa Dečijom fondacijom Pestaloci i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Program je namenjen roditeljima dece koja pohađaju osnovnu školu, pre svega roditeljima dece iz osetljivih grupa, ali i svima ostalima koji bi želeli da unaprede svoje roditeljske kompetencije. Kroz učešće u Programu roditelji će imati priliku da se međusobno upoznaju, razmene iskustva, diskutuju i steknu znanja i veštine koje im mogu pomoći u pružanju podrške deci u učenju i školovanju.

Cilj programa za roditelje je podsticanje motivacije roditelja za školovanje dece (dečaka i devojčica) i osnaživanje kompetencija za podršku obrazovanju dece.

Kroz Program roditelji se osnažuju za: razumevanje značaja obrazovanja za kvalitet svakodnevnog života, izbor profesije i konkurentnost na tržištu rada; prihvatanje koncepta celoživotnog učenja; razumevanje kako deca uče, šta im je potrebno da bi uspešno učili i kako ih porodica može u tome podržati; unapređivanje saradnje porodice i škole.

Programski resursi

 • Scenarija za 11 radionica sa roditeljima

 • Vodič za realizatore programa koji sadrži scenarija i preporuke za njihovo sprovođenje.

 

Program za roditelje ZAJEDNO ZA OBRAZOVANJE, kreirao je tim CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju (2020), u okviru Projekta Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje, koji realizuje u saradnji sa Dečijom fondacijom Pestaloci i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Program je namenjen za senzitizaciju roditelja u partnerskim školama. Može da se realizuje kroz redovne roditeljske sastanke, ili kao posebne aktivnosti. Predviđeno trajanje svake aktivnosti je jedan školski čas. Radionice će realizovati odeljenjske starešine koje su pohađale jednodnevnu obuku CIP Centra za realizaciju programa.

Ciljevi programa: podizanje svesti o važnosti pravednog i kvalitetnog obrazovanja za svu decu; razumevanje socijalne i obrazovne inkluzije; povezivanje roditelja na nivou odeljenjske zajednice, škole i grada.

Program za rad sa porodicama dece osnovnoškolskog uzrasta iz ranjivih grupa

Program je kreiran 2017. godine u saradnji sa Save the Children International, u okviru „Programa jačanja roditelja/porodica djece iz ranjivih grupa“, projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“.

Program ima za cilj osnaživanje roditelja iz osetljivih grupa i povećavanje njihovih kompetencija za uspešnije roditeljstvo, posebno u odnosu na školovanje dece - prepoznavanje značaja obrazovanja i pružanje podrške deci za što ranije uključivanje i ostanak u obrazovnom sistemu, bar do sticanja profesionalnih kvalifikacija.

Roditelji radionicama mogu da saznaju, preispitaju svoje stavove i prakse i razmene iskustva o pitanjima koja su im značajna, kao što su porodične vrednostii okruženje; razvoj i vaspitavanje dece; značaj obrazovanja, podrška deci i saradnja sa školom.

Program sa roditeljima realizuju predstavnici romske zajednice i obrazovnih ustanova koje edukujemo na specijalno dizajniranom seminaru. Direktan rad škole sa porodicama doprinosi njihovom povezivanju, što je preduslov za zajedničko delovanje kako bi se osiguralo da deca završe redovno školovanje.

Programski resursi

 • Scenarija za 16 radionica.

 • Priručnik za rad sa porodicama iz ranjivih grupa“ je koncipiran kao vodič kroz program koji voditelji treba da realizuju sa (romskim) porodicama. Razumevanje ciljeva i očekivanih ishoda programa, poznavanje radioničarskog rada, kao i poznavanje situacije u zajednici i specifičnih potreba porodica, okvir su u odnosu na koji se planira i realizuje program. Priručnik sadrži kratak osvrt na istraživanja i podatke koji pomažu da se razume svrha programa, teorijsko-metodičko uputstvo za realizaciju programa, kao i scenarija za radionice.

 

Priručnik je dostupan na https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Prirucnik-za-rad-s-porodicama.pdf