STRATEGIJE, AKCIONI PLANOVI, SMERNICE, MERE...

Nacionalna strategija za mlade  http://www.prsp.gov.rs/dokumenta.jsp

Akcioni plan za sprovodjenje nacionalne strategije za mlade.

Nacionalni plan za decu.

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji.

Strategija razvoja obrazovanja.

Strategija za integraciju Roma  http://www.prsp.gov.rs/dokumenta.jsp

AP obrazovanje http://www.prsp.gov.rs/dokumenta.jsp

 

Smernice za unapređivanje uloge IKT u obrazovanju

Nacionalni prosvetni savet je, u skladu sa svojom zakonom definisanom funkcijom, izradio Smernice za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju.

Pojavom i brzim razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) znatno su promenjene okolnosti pod kojima, kako u ekonomskom tako i u socijalnom smislu, funkcionišu i razvijaju se društvene zajednice. Sticanje znanja i veština u oblasti IKT jedan je od preduslova za socijalnu uključenost u savremeno društvo i tržište rada, dok je digitalna pismenost uvrštena u skup ključnih kompetencija savremenog čoveka. Nema sumnje da IKT treba da budu integrisane u sistem obrazovanja kako bi se postiglo kvalitetno obrazovanje za sve. Ipak, strateški pristup, modeli implementacije, načini na koje će se realizovati brojne inicijative i aktivnosti još uvek predstavljaju izazov kako razvijenih, tako i zemalja u razvoju.

Dokument

Sažetak  

 

Indikatori u obrazovanju

Dokument Indikatori za praćenje stanja u obrazovanju i vaspitanju uradio je Nacionalni prosvetni savet. Indikatori su neophodni jer omogućavaju da se sagledaju specifične dobre i slabe strane u različitim delovima obrazovnog sistema, kao i da se stanje obrazovanja i vaspitanja u Srbiji uporedi sa stanjem u drugim zemljama.

Nacionalni prosvetni savet suočio se sa teškoćama  u ostvarivanju svoje zakonske obaveze da prati, procenjuje i izveštava o stanju u obrazovanju i vaspitanju u Srbiji, jer ne postoji skup usaglašenih i usvojenih indikatora na osnovu kojih bi  Savet mogao na sistematski način da analizira stanje u obrazovanju i vaspitanju u domenima iz svoje nadležnosti . Stoga je NPS , uz  ekspertsku pomoć, pripremio i usvojio dokument

Indikatori za praćenje stanja u obrazovanju i vaspitanju.  

 

Mere za unapređivanje nastave fizičkog vaspitanja  

Fizičko vaspitanje kao nastavni predmet i školski sport imaju važnu ulogu i posebnu odgovornost u procesu obrazovanja i vaspitanja, posebno u situaciji kada je problem nedovoljne i neadekvatne fizičke aktivnosti, sa negativnim posledicama koje proizvodi, dostigao nivo nacionalnih razmera u Srbiji.

Evropski parlament u jednom dokumentu koji govori o ulozi sporta u obrazovanju posebno skreće pažnju na to da je fizičko vaspitanje školski predmet u okviru kojeg se deca pripremaju za zdrav život i da je ono usmereno na njihov celokupni fizički i mentalni razvoj, da se kroz njega prenose važne društvene vrednosti kao što su pravičnost, samodisciplina, solidarnost, tolerancija, timski duh i fer plej“ i zajedno sa sportom smatra se „jednim od najvažnijih oruđa u socijalnoj integraciji“.

Stoga je Nacionalni prosvetni savet izradio dokument Mere za unapređivanje nastave fizičkog vaspitanja

 

Pravci razvoja

Dokument Pravci razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja 2010-2020 uradio je Nacionalni prosvetni savet. Osnovna funkcija dokumenta jeste da definiše opšti okvir za sve pojedinačne mere koje se donose i koje će se donositi u obrazovanju u Srbiji i da tako određuje smisao tih pojedinačnih mera.

Time će se doprineti izgradnji koherentnog sistema obrazovanja i vaspitanja koji funkcioniše tako da osigurava visoka postignuća u svim oblastima na koje se odnosi.

 

Pravci razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja 2010-2020

Joomla templates by a4joomla