Literatura

Školska infrastruktura.

Uloga lokalnih samouprava prvi nacionalni izveštaj.

Afirmativne akcije u obrazovanju.

Analiza uticaja uvodjenja PPP.

Indikatori jednake dostupnosti.

Izveštaj alternativni o pravima deteta.

Konvencija o pravima deteta sa faklultativnim protokolima.

Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji PISA.

Mere u obrazovanju ka ugroženom stanovnilštvu.

Okvir kvaliteta.

Priručnik za antidiskriminatornu kulturu.

Stavovi i vrednosti srednjoškolaca.

UN deklaracija o ljudskim pravima.

Vodič za unapredjivanje inkuzivne obrazovne prakse.

Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj Evropi - stavovi direktora. 

www.see-educoop.net/aeiq/outputs.htm.

Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole.

Priručnik za inkluzivni razvoj škole.

Zbirka primene inkluzivne prakse.

Obrazovni standardi za predmet Srpski jezik.

Obrazovni standardi za predmet Matematika.

Obrazovni standardi za predmet Priroda i drustvo.

Priručnik za primenu Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Priručnik za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Izveštaj Inkluzija romske dece ranog uzrasta RGSI.

Katalog programa stalog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2011/2012.

E-bilten MODS-8.

Komparativno istraživanje stavova roditelja Jugoistočne Evrope.

Vodič za roditelje.

Vodič za roditelje dece kojoj je potrebna dodatna podrška u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

Osnovne informacije za roditelje dece kojoj je potrebna podrška u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.


Joomla templates by a4joomla