Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/cipcenta/public_html/i_roditelji_se_pitaju/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/cipcenta/public_html/i_roditelji_se_pitaju/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/cipcenta/public_html/i_roditelji_se_pitaju/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/cipcenta/public_html/i_roditelji_se_pitaju/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
Aktivnosti u okviru inicijative „I roditelji se pitaju“

Aktivnosti u okviru inicijative „I roditelji se pitaju“

Aktivnosti u okviru inicijative „I roditelji se pitaju“

Osnivanje i rad saveta roditelja opštine (SRO)

Tokom inicijative „I roditelji se pitaju“ trebalo bi da se osnuju i zažive SRO, i da nastave sa redovnim radom. 

Savet roditelja opštine osnovaće se u saradnji sa savetima roditelja Ustanova (Ustanova, u smislu ovog dokumenta, jeste predškolska ustanova, osnovna i srednja škola) i opštinskom upravom, kao savetodavno telo opštine. Opština bi trebalo da donese akt o osnivanju i načinu rada SRO. SRO bi trebalo da čine predstavnici roditelja svih državnih i privatnih ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja sa teritorije opštine. Izbor članova SRO se vrši imenovanjem predstavnika od strane saveta roditelja Ustanova. U SRO se mogu uključiti i predstavnici udruženja roditelja ili drugi predstavnici roditelja na području opštine (npr. dece ranog uzrasta koja još nisu pošla u vrtić). U SRO bi trebalo da budu zastupljeni roditelji oba pola, iz svih nacionalnih zajednica, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i sl. 

Radi efikasnijeg delovanja, SRO bira operativni tim koji čini 5 do 7 predstavnika SRO. SRO takođe može da imenuje i druge timove koji bi se bavili određenim temama i tražili rešenja za određene probleme, razvijali deo opštinskog sajta za roditelje, bavili se planiranjem kako privući druge roditelje, radili analize stanja i potreba i sl.

Svaki SRO će detaljnije razraditi svoje ciljeve, uloge i način rada u saradnji sa opštinskom upravom i savetima roditelja Ustanova.

SRO će imati redovne mesečne sastanke tokom 2012. godine na kojima će biti razrađivane određene teme uz učešće stručnjaka i planirane aktivnosti u okviru saveta roditelja Ustanova i na nivou opštine. 

Saradnja SRO sa opštinskom upravom biće kontinuirana, predstavnici opštinske uprave učestvovaće na sastancima i drugim aktivnostima i podržati rad SRO.

Saradnja SRO sa Ustanovama odvijaće se putem sastanaka, interneta, sajta opštine i sl. Predstavnici  Ustanova i drugi roditelji su dobrodošli na sastanke SRO, ali zbog velikog broja Ustanova takav način rada ne bi bio efikasan, te će se pozivati na određene skupove. 

Komunikacija: Inicijativa će se realizovati u stalnoj, direktnoj komunikaciji između opštinske uprave, članova SRO i CIP-Centra za interaktivnu pedagogiju. Članovi SRO prenosiće drugim članovima saveta roditelja i roditeljima u Ustanovama ono što se dešava na sastancima, konsultovati ih oko planiranja aktivnosti, potreba, distribuirati im stručne materijale i priloge i sl. Članovi SRO su predstavnici roditelja Ustanova u SRO i kanal komunikacije između njih i SRO.

Uloga SRO

U skladu sa Nacrtom zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Član 51), SRO će se starati o ostvarivanju prava svakog deteta na: kvalitetno obrazovanje i vaspitanje pod jednakim uslovima; obrazovanje i vaspitanje koje poštuje različitosti i razvija sve potencijale deteta; inkluzivan pristup obrazovanju i vaspitanju; obrazovanje i vaspitanje u bezbednoj sredini i prevenciju nasilja; kvalitetne informacije o srednjim školama na nivou opštine i mogućnostima daljeg školovanja učenika.

SRO će pružati informacije, stručne savete i podršku svim savetima roditelja Ustanova na teritoriji opštine u vezi sa svim pitanjima iz nadležnosti saveta roditelja Ustanova. 

SRO će zastupati roditelje opštine u svim situacijama koja su od značaja za obrazovanje i vaspitanje dece na području opštine, inicirati zajedničke akcije i predlagati mere za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dobrobiti dece, kao i davati mišljenja o pitanjima od značaja za obrazovanje i vaspitanje i dobrobit dece.

SRO će u cilju stvaranja bezbedne sredine za učenje i sprečavanja nasilja sarađivati sa Ministarstvom prosvete i nauke, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom zdravlja i drugim nadležnim institucijama.

Na osnovu rezultata učenika na završnom ispitu, SRO će predlagati mere za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada. 

SRO će se baviti pitanjima organizacije zimovanja ili letovanja za decu,  poseta pozorišnim predstavama i  drugim aktivnostima.

Savet roditelja opštine sarađivaće sa savetima roditelja drugih opština.

SRO bi trebalo da bude kanal komunikacije između roditelja i opštine, kako bi se opštini dostavljala blagovremeno i na pravi način mišljenja, inicijative i ideje roditelja, a roditelji blagovremeno informisali o planovima i aktivnostima opštine. SRO bi trebalo da učestvuje u planiranju strateških i akcionih planova značajnih za decu i aktivnosti na nivou opštine. SRO bi u saradnji sa opštinom trebalo da radi na osnivanju kutka za roditelje na opštinskom sajtu, njegovom sadržaju i redovnom punjenjenju informacijama. 

SRO bi trebalo da se bavi motivisanjem drugih roditelja za aktivnije učešće u radu Ustanova, pomažući im da svoju prirodnu brigu za dobrobit deteta kanališu u svoje aktivnosti.

SRO bi trebalo da radi na boljoj međusobnoj povezanosti, razmeni i saradnji roditelja čija deca pohađaju različite Ustanove (ili još nisu pošla u vrtić), da inicira različite načine komunikacije korišćenjem novih tehnologija, sazivanjem skupova, međusobnim posetama i sl. 

 

  • Na opštinskom nivou – roditelji čija deca pohađaju predškolsku ustanovu, osnovne i srednje škole (članovi saveta roditelja, PU/OŠ/SŠ odbora, timova i sl.), članovi roditeljskih udruženja i drugih interesnih grupa (zajednički sastanak, putem interneta).
  • Na  nivou pet pilot opština – razmena iskustava i podrška (zajednički sastanak, putem interneta).
  • Na međunarodnom  nivou - sa savetima, udruženjima i asocijacijama roditelja (konferencija, putem interneta).

 

SRO bi trebalo da radi na unapređivanju rada saveta roditelja Ustanova u saradnji sa drugim roditeljima i zaposlenima u Ustanovama, kao i na: unapređivanju saradnje i komunikacije sa drugim roditeljima u okviru odeljenja/vaspitne grupe, Ustanova, unapređivanju saradnje sa upravom škole i nastavnim kadrom, većem učešću u planiranju, praćenju i vrednovanju razvoja, kvaliteta, bezbednosti i inkluzivnosti Ustanova, nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti. SRO bi mogla da podstiče organizovanje istih ili sličnih aktivnosti u Ustanovama, odnosno sprovođenje inicijativa koje smatra značajnim u svim Ustanovama.

SRO će se baviti promocijom značaja aktivnog učešća roditelja u stručnoj i široj javnosti, putem medija, sajta opštine, sajta Ustanove i sl.

 

Aktivnosti u okviru inicijative „I roditelji se pitaju“:

Edukacija roditelja biće podržana učešćem stručnjaka koji će govoriti o značajnim pitanjima kao što su: Roditelji dece i učenika u školskom zakonodavstvu, Uloga opštine u odnosu na Ustanove, Ideje kako unaprediti učešće roditelja u radu PU/OŠ/SŠ, Tela i timovi u Ustanovama i uloga roditelja, Planiranje rada Ustanova i uloga roditelja, Prava i zaštita prava deteta, Kako unaprediti bezbednost dece, Kvalitet rada Ustanova, Standardi, vrednovanje, učešće stručnjaka, Pravednost i dostupnost obrazovanja i inkluzivnost Ustanova i sl, pripremom i predlaganjem literature, prikupljanjem primera dobre prakse, postavljanjem sadržaja na sajt i sl.

Analize:  

U 2011. godini započeto je prikupljanje informacija preko roditelja, opština i Ustanova u vezi:

  • Opštinskih strategija, akcionih planova i njihovog statusa, a koji se tiču dece;
  • Projekata u koje su uključene Ustanove;
  • Obuka koje su zaposleni u Ustanovama prošli.

U 2012. godini radiće se analiza saradnje roditelja sa PU/OŠ/SŠ. 

Stručni materijali za roditelje, opštine i Ustanove

Članovi SRO, drugi roditelji, Ustanove i opštinske uprave biće redovno informisani o aktivnostima na inicijtativi i aktivnostima SRO, moći će da preuzmu relevantnu literaturu, postavljaju pitanja i dobiju odgovore u delu “I roditelji se pitaju” na sledećim sajtovima:

  • CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju  www.cipcentar.org 
  • Ministarstvo prosvete i nauke www.mpn.gov.rs 
  • DILS sajt www.dils.gov.rs/mp  
  • Sajtovi opština

Zainteresovani članovi SRO biće  uključeni u kreiranje sajtova opština i u izradu dela brošure sa specifičnim informacijama za njihovu opštinu. 

Učešće na konferencijama

Neki predstavnici SRO i opštinskih uprava učestvovaće na konferenciji “Dobre prakse i partnerstva – ključ efikasnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja”, koju u martu 2012. godine organizuje Ministarstvo prosvete i nauke.

Svi predstavnici SRO imaće priliku da u martu 2012. godine učestvuju na međunarodnoj konferenciji koja se organizuje u okviru ove inicijative. 

 
Joomla templates by a4joomla